Δράσεις

Ο κύριος στόχος του EIT είναι να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, αυξάνοντας το δυναμικό καιντοτομίας των Χωρών Μελών της ΕΕ.

Η Ελλάδα ανήκει στην περιοχή της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (East and Southern‐East Europe (ESEE) και σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard είναι μια από τις χώρες με μέτριες επιδόσεις στην Καινοτομία, με σχετικά χαμηλό δυναμικό καινοτομίας σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των Πρώτων Υλών και των συναφών μεταποιητικών τομέων.

Η Ελλάδα έχει σημαντικά αποθέματα ορυκτών Πρώτων Υλών Greece από άποψη ποιότητας, ποσότητας και ποικιλίας ορυκτών και μεταλλευμάτων. Ο Τομέας των Πρώτων Υλών είναι σημαντικός για την οικονομία της χώρας και αντιστοιχεί, μαζί με τον αντίστοιχο μεταποιητικό τομέα, στο 3-5% του ΑΕΠ.

Ο κύριος στόχος του Κέντρου είναι να συγκεντρώσει τους τοπικούς φορείς, λειτουργώντας ως “σημείο αλληλεπίδρασης" μεταξύ της Ελληνικής Κοινότητας Πρώτων Υλών και της Κοινότητας του EIT RawMaterials, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα αλλά και τις γειτονικές χώρες.